Day: March 28, 2020

บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า

เครื่องหมายมอก.มีความสำคัญกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไร?เครื่องหมายมอก.มีความสำคัญกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไร?

ในชีวิตประจำวันของเรามักจะมีกิจวัตรประจำวันต่างๆที่ต้องเกี่ยวข้องกับเครื่องใช้ไฟฟ้า แล้วเราจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเหล่านั้นปลอดภัยหรือไม่ แน่นอนว่าการมีสัญลักษณ์บางอย่างหรือองค์กรบางองค์กรรับรองคุณภาพเป็นอีกปัจจัยที่มีผลต่อความมั่นใจในสินค้าหรืออุปกรณ์นั้นๆ และในประเทศไทยเครื่องหมายที่เป็นตัวบ่งบอกว่าสินค้าชิ้นนั้นได้มาตรฐานก็คือสัญลักษณ์ของ มอก. ซึ่งบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในไทยที่ได้รับการรับรองแล้วว่าได้มาตรฐานก็จะมีสัญลักษณ์ของมอก.อยู่บนผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิตออกมาจำหน่ายด้วยเช่นกัน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(Thai Industrial Standard) หรือ มอก.คือข้อกำหนดที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ได้มีการกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ผลิตในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานมากที่สุด สินค้าที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกำหนดเป็นมาตรฐานในปัจจุบันมีอยู่กว่า 2,000 เรื่อง ซึ่งข้อกำหนดเหล่านั้นครอบคลุมสินค้าที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันหลายประเภท สินค้าที่มีมอก.รับรองนั้นมีประโยชน์และความสำคัญต่อผู้ซื้อสินค้าในหลายๆด้าน เช่น ช่วยให้มีความมั่นใจในการเลือกซื้อสินค้า มีความปลอดภัยในการนำสินค้าไปใช้งาน หากสินค้าเกิดชำรุดหรือเสียหายก็สามารถหาอะไหล่ที่มีมาตรฐานแบบเดียวกันทดแทนได้ง่าย สินค้าที่ได้มีคุณภาพคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไป ซึ่งบนเครื่องหมายมอก.จะมีตัวเลขมอก.ระบุอยู่ด้วย ซึ่งตัวเลขเหล่านี้จะตัวบ่งบอกถึงลำดับของการออกมาตรฐานและปีที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.)ประกาศมาตรฐาน เครื่องหมายมอก.มีหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและมาตรฐานในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน สำหรับ บริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า แล้วเครื่องหมายมอก.ที่ใช้จะเป็นรูปแบบของเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป โดยเครื่องหมายนี้เป็นการแสดถึงการรับรองคุณภาพของสินค้า ซึ่งบริษัทจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าสามารถยื่นขอการรับรองคุณภาพโดยสมัครใจ(มาตรฐานทั่วไป) เพื่อใช้เป็นหลักประกันให้กับผู้ซื้อสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้านั้นมีมาตรฐาน